marți, 5 iulie 2011

Modificari si completari aduse STATUTULUI

COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI NEAMŢ
Piatra Neamţ, str.Lt.Draghiescu ,nr. 2-4, cod.610125 Judeţul Neamţ
Tel :+40-0233-206194; 0722 634 698;

privind
MODIFICAREA SI COMPLETAREA STATUTULUI COLEGIULUI CONSILIERILOR JURIDIC! NEAMŢ

In temeiul dispoziţiilor art. 19 alin.5 si 6 din STATUTUL COLEGIULUI CONSILIERILOR JURIDICI NEAMŢ, Adunarea generala ordinara hotărăşte modificarea si completarea unor articole, dupa cum urmeaza:


ART. I.
Art.9 litera „c” va avea următorul continut: „Incepand din trimestrul III al anului 2011, sa achite pana cel târziu la mijlocul ultimei luni din fiecare trimestru, cotizatia trimestriala de 45 lei, care anual va fi indexata in funcţie de rata inflaţiei. Neplata cotizatiei constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza cu suspendarea, respectiv excluderea, dupa caz, urmând a se face comunicare despre masura disciplinara luata, autoritatilor prevăzute in art.26 din Legea nr. 514/2003.
Neplata cotizatiei pentru mai mult de trei trimestre consecutiv din cauze imputabile membrului Asociaţiei profesionale, atrage dupa sine pierderea de drept a calitatii de membru al asociaţiei profesionale, cu toate consecinţele aferente”.
Art.15 litera „b” se va completa in următorul sens: „Numirea si eliberarea din funcţiile de secretar, trezorier, cenzori si membri ai comisiei de disciplina, ai comisiei de coordonare a formarii profesionale si cei ai comisiei de examinare pentru definitivarea in profesie, se va face fie prin vot deschis in Adunarea Generala a Asociaţiei profesionale „COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI NEAMŢ” fie prin decizie a Consiliului director, care va fi supusa confirmării in prima Adunare Generala a Asociaţiei profesionale „COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI NEAMŢ”. Membrii Consiliului director se aleg dintre membrii colegiului care au o vechime de minimum 5 ani in profesia de consilieri juridici. Din rândul acestora pot candida pentru a treia legislatura la funcţia de „DECAN”.
Art.21 litera „d” va fi completat cu prevederea: „Aproba la propunerea Comisiei de disciplina sancţiunile disciplinare, suspendarea, excluderea si radierea din tabloul profesional a acelor consilieri juridici care au fost sancţionaţi disciplinar pentru abateri grave”.

ART. II.
Adunarea generala mai hotărăşte urmatoarele:
Se aproba modificarea prin act adiţional a prevederilor de la Art. 19, alin 2 si 3 din STATUT, urmând a avea următorul cuprins: „In cazul in care numărul legal nu este întrunit, prezidiul Adunării generale de fata cu cei prezenţi, stabileste ca Adunarea generala sa se desfasoare dupa o jumatate de ora, cu cei prezenţi.
Se aproba modificarea si completarea, prin act adiţional la Statutul Asociaţiei profesionale Colegiul Consilierilor Juridici Neamt a Art. 9 litera c) privind taxele: „taxa de înscriere in Asociaţia profesionala va fi de 100 lei, taxa de definitivare in profesia de consilier juridic va fi de 200 lei, cotizatia trimestriala va fi de 45 lei cu incepere din trimestrul III al anului 2011, taxa pentru reinscrierea in Asociaţia profesionala a celor care au renuntat la calitatea de membru, care va fi de 300 lei”.
Art. 20 alin 1, ultima fraza, se modifica, urmând sa aiba următorul cuprins: „Prin excepţie de la regula generala, cel care candideaza pentru funcţia de DECAN poate fi ales si pentru un al treilea mandat cu durata de 2 ani.”
Se completeaza Art. 21 cu litera s) cu următorul cuprins: „stabileste si / sau modifica sediul (adresa) Asociaţiei profesionale „Colegiul Consilierilor juridici Neamţ”.
Organizarea si desfasurarea sesiunii de examinare a consilierilor juridici stagiari in vederea definitivării in profesie, in prima jumatate a lunii noiembrie 2011. Lucrările de definitivat si referatele consilierilor juridici îndrumători se vor prezenta pana cel târziu 1 octombrie 2011, la sediul Asociaţiei profesionale „Colegiul Consilierilor Juridici Neamţ” din municipiul Piatra Neamţ, str. Lt. Draghiescu, nr. 2-4, doamnei Decan Camelia Marghidan.

Celelalte articole din statut raman neschimbate.

Prezentul Act adiţional redactat in 5 exemplare originale, cuprinzând modificarea si completarea STATUTULUI Asociaţiei profesionale „COLEGIULUI CONSILIERILOR JURIDICI NEAMŢ” va fi autentificat de un notar public si înregistrat la Grefa-sefa a Judecătoriei Piatra Neamţ. In conformitate cu prevederile art.23 literele „a” si „b” din STATUT, cu îndeplinirea acestor proceduri este împuternicita Doamna consilier juridic definitiv Camelia Marghidan, in calitatea sa de decan al Asociaţiei profesionale „COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI NEAMŢ”.

PREŞEDINTELE PREZIDIULUI ADUNARII GENERALE,
DECAN, Camelia Marghidan

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentati aici: