joi, 12 mai 2011

INFORMARE CU PRIVIRE LA MODIFICARI ADUSE CODULUI MUNCII

Informare cu privire la modificari aduse Codului Muncii
prin Legea nr. 40/2011

Informarea salariatilor

      Obligativitatea informarii la angajare a  persoanelor cu privire la criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului (Art. 17).
      Modificarea cel putin a unui element obligatoriu din CIM presupune incheierea unui act aditional la CIM in termen de 20 de zile lucratoare de la modificare
    (Art. 17, al 4).

          Perioada de proba la angajare
      Perioada de proba la angajare este de  max. 90 zile calendaristice pentru functii de executie si de max. 120 zile calendaristice pentru functii de conducere (Art. 31, al 1)
      Pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia.
      Perioada in care se pot face angajari succesive de proba ale mai multor persoane pentru acelasi post este de maximum 12 luni.(Art. 33)


Perioada de stagiu

      Pentru absolventii institutiilor de invatamant superior, primele 6 luni dupa debutul in profesie se considera perioada de stagiu. La sfarsitul perioadei de stagiu, angajatorul elibereaza obligatoriu o adeverinta, care este vizata de Inspectoratul Teritorial de Munca in a carui raza teritoriala de competenta acesta isi are sediul. (Art. 31)

Suspendarea contractului individual de munca

      Contractul Individual de Munca se suspendă de drept de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizaţiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei. Dacă în termen de 6 luni salariatul nu şi-a reînnoit avizele, autorizaţiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de muncă încetează de drept; (Art. 50).
      Contractul Individual de Munca se suspendă din initiativa angajatorului pe perioada suspendarii de catre autoritatiile competente a avizelor,  autorizaţiilor sau atestărilor necesare pentru exercitarea profesiilor (Art.52)


Incetarea Contractului Individual de Munca

      Contractul Individual de Munca inceteaza de drept (Art.56, lit d):

    la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varstă standard si a stagiului minim de cotizare; 
   la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate, pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare;

Concedierea Colectiva

      In cazul concedierilor colective, inainte de intocmirea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere se va face evaluarea realizarii  obiectivelor de performanta (Art. 69);
      Termenul de preaviz de concediere colectiva nu poate fi mai mic de 20 zile lucratoare (Art. 73, alin 1)

Demisia

      Termenul de preaviz este de cel mult 20 zile lucratoare pentru functiile de executie si de cel mult 45 de zile lucratoare pentru functiile de conducere (Art. 79) ;

CIM pe durata determinata:

      Contractele individuale de munca pe durata determinata se pot incheia pe o perioada de cel mult 36 de luni (Art 82), maxim trei contracte succesive.
      CIM pe perioada determinata se poate incheia pentru cresterea si /sau modificarea temporara a structurii activitatii angajatorului fata de “crestere temporara de activitate” existent pana la 30.04.2011

Timpul de munca si timpul suplimentar

      Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare. Prin excepţie, durata timpului de muncă, ce include şi orele suplimentare, poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referinţă de 4 luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână. Pentru anumite activităţi sau profesii stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, se pot negocia, prin contractul colectiv de muncă respectiv, perioade de referinţă mai mari de 4 luni, dar care să nu depăşească 6 luni. (Art. 111)Munca suplimentara

      Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia. În aceste condiţii, salariatul beneficiază de salariul corespunzător pentru orele prestate peste programul normal de lucru.
      În perioadele de reducere a activităţii angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere plătite din care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate în următoarele 12 luni. (Art 119)

Munca de noapte

                      Salariaţii de noapte beneficiază de:
      a) program de lucru redus cu o oră faţă de durata normală a zilei de muncă, pentru zilele în care efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte, fără ca aceasta să ducă la scăderea salariului de bază sau
      b) spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru. (Art. 123)

Concediul de odihna

      În cazul în care programarea concediilor se face fracţionat, angajatorul este obligat să stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puţin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.(Art.143)

Reprezentantii sindicatelor

      Pe toată durata exercitării mandatului, reprezentanţii aleşi în organele de conducere ale sindicatelor nu pot fi concediaţi pentru motive ce ţin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariații din unitate (Art.229).

Contractele colective de munca

      Contractele colective de muncă şi actele adiţionale încheiate în intervalul de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la 31 decembrie 2011 nu pot prevedea o durată de valabilitate care să depăşească 31 decembrie 2011.
După această dată, contractele colective de muncă şi actele adiţionale se vor încheia pe durate stabilite prin legea specială.
      Contractele colective de muncă în aplicare la data intrării în vigoare a prezentei legi îşi produc efectele până la data expirării termenului pentru care au fost încheiate. 

Norma de munca

      Normele de muncă se elaborează de către angajator, conform normativelor în vigoare, sau, în cazul în care nu există normative, normele de muncă se elaborează de catre angajator dupa consultarea sindicatului reprezentativ ori, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor (Art. 129).Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentati aici: