miercuri, 24 iunie 2009

Achiziţiile publice

Achiziţiile publice
Consilier juridic Pavel Elena-Liliana

1. Sediul materiei
Procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică precum şi modalităţile de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva actelor emise în legătură cu aceste proceduri sunt reglementate de OUG nr. 34/2006 care a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 337/2006.
Hotărârile de Guvern date în aplicarea OUG nr. 34/2006 sunt următoarele:
- HG nr. 925/2006 prin care au fost aprobate normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006;
- HG nr. 1660/2006 prin care au fost aprobate normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din OUG nr. 34/2006;
Ultimele modificări ale OUG nr. 34/2006 au fost efectuate prin OUG nr. 19/2009, publicată în MoF nr. 156/12.03.2009.
2. Principii
Cele 7 principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică prin procedurile reglementate de OUG nr. 34/2006 sunt prezentate în art. 2 al. (2), după cum urmează:
a) nediscriminarea
b) tratamentul egal
c) recunoaşterea reciprocă
d) transparenţa
e) proporţionalitatea
f) eficienţa utilizării fondurilor publice
g) asumarea răspunderii.
Cele 7 principii erau explicate în Ordinul nr. 155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. Acest Ordin a fost abrogat de Ordinul nr. 80 din 30.04.2009. Chiar dacă nu a apărut un alt Ghid al achizitiilor puiblice, consider că definiţiile principiilor sunt valabile şi le redau după cum urmează:
a) Prin nediscriminare se înţelege asigurarea condiţiilor de manifestare a concurenţei reale pentru ca orice operator economic, indiferent de naţionalitate:
- să poată participa la procedura de atribuire;
- să aibă şansa de a deveni contractant.
b) Prin tratament egal se înţelege stabilirea şi aplicarea, oricând pe parcursul procedurii de atribuire, de reguli, cerinţe şi criterii identice pentru toţi operatorii economici, astfel încât aceştia să beneficieze de şanse egale de a deveni contractanţi.
Nicio autoritate contractantă nu are voie să acorde tratament preferenţial unui operator economic doar pentru simplul motiv că este situat în aceeaşi localitate/zonă/regiune/ţară ori că este persoană fizică sau juridică.
c) Prin recunoaştere reciprocă se înţelege acceptarea:
- produselor, serviciilor, lucrărilor oferite în mod licit pe piaţa Uniunii Europene;
- diplomelor, certificatelor, a altor documente, emise de autorităţile competente din alte state;
- specificaţiilor tehnice, echivalente cu cele solicitate la nivel naţional.
d) Prin transparenţă se înţelege aducerea la cunoştinţa publicului a tuturor informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii de atribuire.
e) Prin proporţionalitate se înţelege asigurarea corelaţiei între:
- necesitatea autorităţii contractante;
- obiectul contractului de achiziţie publică;
- cerinţele solicitate a fi îndeplinite.
f) Prin eficienţa utilizării fondurilor se înţelege aplicarea procedurilor de atribuire competiţionale şi utilizarea de criterii care să reflecte avantajele de natură economică ale ofertelor în vederea obţinerii raportului optim între calitate şi preţ.
g) Prin asumarea răspunderii se înţelege determinarea clară a sarcinilor şi responsabilităţilor persoanelor implicate în procesul de achiziţie publică, urmărindu-se asigurarea profesionalismului, imparţialităţii şi independenţei deciziilor adoptate pe parcursul derulării acestui proces.
Efectele urmărite prin impunerea respectării acestor principii sunt:
- deschiderea şi dezvoltarea pieţei de achiziţii publice;
- instituirea unui cadrul bazat pe încredere, corectitudine şi imparţialitate;
- eliminarea elementelor de natură subiectivă care ar putea influenţa deciziile în procesul de achiziţie publică;
- eliminarea tratamentului preferenţial acordat operatorilor economici locali;
- asigurarea „vizibilităţii” regulilor , oportunităţilor, procedurilor şi a rezultatelor;
- Eliminarea cerinţelor restrictive;
- Obţinerea celei mai bune valori pentru fondurile publice, întotdeauna considerate insuficiente în raport cu necesităţile;
- Supravegherea costurilor procesului de achiziţie publică, înţelegând prin aceasta atât costurile aferente administraţiei, cât şi costurile aferente ofertantului;
- Limitarea apariţiei erorilor pe parcursul desfăşurării procesului de achiziţie publică;
- Reducerea fraudei şi corupţiei.
3. Tipuri de contracte.
Potrivit art. 3^1 din OUG nr. 34/2006 cele trei tipuri de contracte de achiziţie publică sunt:
a) contracte de lucrări
b) contracte de furnizare
c) contracte de servicii.
Potrivit art.4 din OUG 34/2006, contractul de lucrări este acel contract de achiziţie publică care are ca obiect:
a) fie execuţia de lucrări legate de una dintre activităţile cuprinse în anexa nr. 1 sau execuţia unei construcţii;
b) fie atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări legate de una dintre activităţile cuprinse în anexa nr. 1 sau atât proiectarea, cât şi execuţia unei construcţii;
c) fie realizarea prin orice mijloace a unei construcţii care corespunde necesităţii şi obiectivelor autorităţii contractante, în măsura în care acestea nu corespund prevederilor lit. a) şi b).
Prin construcţie se înţelege rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcţii de clădiri sau lucrări de geniu civil, destinat să îndeplinească prin el însuşi o funcţie tehnic sau economică.
Potrivit art.5 din OUG 34/2006, contractul de furnizare este acel contract de achiziţie publică, altul decât contractul de lucrări, care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, prin cumpărare, inclusiv în rate, închiriere sau leasing, cu sau fără opţiunea de cumpărare.
Contractul de achiziţie publică ce are ca obiect principal furnizarea de produse şi, cu titlu accesoriu, operaţiuni/lucrări de instalare şi punere în funcţiune a acestora este considerat contract de furnizare.
Potrivit art.6 din OUG 34/2006, contractul de servicii este acel contract de achiziţie publică, altul decât contractul de lucrări sau de furnizare, care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, astfel cum sunt acestea prevăzute în anexele 2A şi 2B.
Contractul de achiziţie publică care are ca obiect principal prestarea unor servicii şi, cu titlu accesoriu, desfăşurarea unor activităţi dintre cele prevăzute în anexa nr. 1 este considerat contract de servicii.
Potrivit art. 7 din OUG nr. 34/2006, contractul de achiziţie publică care are ca obiect atât furnizarea de produse, cât şi prestarea de servicii este considerat:
a) contract de furnizare, dacă valoarea estimată a produselor este mai mare decât valoarea estimată a serviciilor prevăzute în contractul respectiv;
b) contract de servicii, dacă valoar4ea estimată a serviciilor este mai mare decât valoarea estimată a produselor prevăzute în contractul respectiv.
Cu privire la contractele de lucrări, trebuie precizat faptul că de la data de 1 iulie 2008 a intrat în vigoare Ordinul nr. 915/465/415 din 25 martie 2008 emis MEF, MT şi MDLPL, pentru aprobarea condiţiilor contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări. De la data intrării în vigoare a Ordinului 915, care reprezintă practic, traducerea manualelor FIDIC Roşu şi Galben aplicabile pe plan internaţional în domeniul lucrărilor de construcţii şi introducerea acestora într-un act normativ, autorităţile contractante au obligaţia de a folosi condiţiile contractuale reglementate de OUG nr. 915/2008 la încheierea unui contract de lucrări, astfel cum acesta este definit la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b).
De asemenea, trebuie precizat că din data de 22.02.2008 a intrat în vigoare HG nr. 28/9 ianuarie 2009 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii prin care se aprobă conţinutul-cadru al studiului de prefezabilitate, al studiului de fezabilitate şi al documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii. În 2 iulie 2008 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 863 pentru aprobarea „Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii”.
4. Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziţie publică
Acestea fac obiectul capitolului 2 al OUG nr. 34/2006, fiind structurate pe următoarele secţiuni:
- SECŢIUNEA I - Reguli generale
- SECŢIUNEA II – Reguli de estimare a valorii contractului de achiziţie publică;
- SECŢIUNEA III – Reguli de elaborare a documentaţiei de atribuire;
- SECŢIUNEA IV – Reguli de participare la procedura de atribuire;
- SECŢIUNEA V – Reguli de publicitate;
- SECŢIUNEA VI – Reguli speciale de transparenţă aplicabile achiziţiei publice de servicii de publicitate
- SECŢIUNEA VII – Reguli de comunicare şi de transmitere a datelor;
- SECŢIUNEA VIII – Reguli de evitare a conflictului de interese

Secţiunea I Reguli generale
Prima dintre regulile generale pe care autorităţile contractante sunt obligate să le respecte este respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin (2) în relaţia cu operatorii economici interesaţi să participe la procedura de atribuire.
A doua regulă generală enunţă care sunt procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică:
a) licitaţia deschisă , respectiv procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a-şi depune oferta;
b) licitaţia restrânsă, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura, urmând ca numai candidaţii selectaţi să aibă dreptul de a depune oferta;
c) dialogul competitiv , respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura şi prin care autoritatea contractantă conduce un dialog cu candidaţii admişi, în scopul identificării uneia sau mai multor soluţii apte să răspundă necesităţilor sale, urmând ca, pe baza soluţiei/soluţiilor, candidaţii selectaţi să elaboreze oferta finală;
d) negocierea, respectiv procedura prin care autoritatea contractantă derulează consultări cu candidaţii selectaţi şi negociază clauzele contractuale, inclusiv preţul, cu unul sau mai mulţi dintre aceştia. Negocierea poate fi:
- negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;
- negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;
e) cererea de oferte, respectiv procedura simplificată prin care autoritatea contractantă solicită oferte de la mai mulţi operatori economici. Autoritatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de soluţii, respectiv o procedură specială prin care achiziţionează, îndeosebi în domeniul amenajării teritoriului, al proiectării urbanistice şi peisagistice, al arhitecturii sau în cel al prelucrării datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concurenţiale de către un juriu, cu sau fără acordarea de premii.
În art. 19 este enunţată a treia regulă generală, respectiv dreptul autorităţii contractante de a achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziţiei nu depăşeşte echivalentul în lei a 15.000 de euro pentru fiecare achiziţie de produse, servicii sau lucrări.
Art. 20 stabileşte obligativitatea autorităţii contractante de a atribui contractul de achiziţie publică prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă. Celelalte tipuri de proceduri enunţate mai sus reprezintă excepţiile de la regula stabilită în art. 20 şi vor fi folosite în circumstanţele stabilite prin art. 94, art. 110 alin (1), art. 122 sau art. 124.
Potrivit art. 23, Autoritatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achiziţie publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică şi nici de a utiliza metode de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziţie publică, cu scopul de a evita aplicarea prevederilor OUG nr. 24/2006 care instituie obligaţii ale autorităţii contractante în raport cu anumite praguri valorice.
De asemenea, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura garantarea protejării acelor informaţii pe care operatorul economic le precizează ca fiind confidenţiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informaţii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, în special în ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea intelectuală.
SECŢIUNEA II – Reguli de estimare a valorii contractului de achiziţie publică;
Autoritatea contractantă are obligaţia de a estima valoarea contractului de achiziţie publică pe baza calculării şi însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv, fără taxa pe valoarea adăugată, luând în considerare orice forme de opţiuni şi, în măsura în care acestea pot fi anticipate în momentul estimării, orice eventuale suplimentări sau majorări ale valorii contractului.
Valoarea estimată a contractului trebuie să fie determinată înainte de iniţierea procedurii de atribuire a contractului respectiv. Această valoare trebuie să fie valabilă la momentul transmiterii spre publicare a anunţului de participare sau, în cazul în care procedura de atribuire nu presupune publicarea unui astfel de anunţ, la momentul transmiterii invitaţiei de participare.
În această secţiune sunt indicate modalităţile de calcul ale VEC-ului, în funcţie de tipul contractului a cărui încheiere se doreşte, în funcţie de procedura de procurare şi de durata contractului.
SECŢIUNEA III – Reguli de elaborare a documentaţiei de atribuire;
În această secţiune sunt stabilite obligaţiile autorităţii contractante în procesul de elaborare a documentaţiei de atribuire.
O primă obligaţie este aceea de a preciza în cadrul documentaţiei de atribuire orice cerinţă, criteriu, regulă şi alte informaţii necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare completă, corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire.
Documentaţia de atribuire trebuie să cuprindă, fără a se limita la cele ce urmează, cel puţin:
a) informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special cu privire la adresă – inclusiv telefon, fax, e-mail - , persoane de contact, mijloace de comunicare etc;
b) instrucţiuni privind date limită care trebuie respectate şi formalităţi care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de atribuire;
c) dacă sunt solicitate, cerinţele minime de calificare, precum şi documentele care urmează să fie prezentate de ofertanţi/candidaţi pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie;
d) caietul de sarcini sau documentaţia descriptivă, aceasta din urmă fiind utilizată în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv sau de negociere;
e) Instrucţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii tehnice şi financiare;
f) Informaţii detaliate şi complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare, corespunzător prevederilor cap V secţiunea a 3-a;
g) Instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac;
h) Informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.
De asemenea, autoritatea contractantă are obligaţia să precizeze în documentaţia de atribuire regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, care sunt în vigoare la nivel naţional şi care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului de lucrări ori de servicii, sau să indice instituţiile competente de la care operatorii economici pot obţine informaţi detaliate privind reglementările respective. Totodată, autoritatea contractantă are şi obligaţia de a solicita operatorilor economici să indice în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii.
Componenta esenţială din documentaţia de atribuire este caietul de sarcini, care în mod obligatoriu trebuie să conţină specificaţii tehnice. Specificaţiile tehnice reprezintă cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, astfel încât să corespundă necesităţii autorităţii contractante. Specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrângă concurenţa între operatorii economici.
Se interzice definirea în caietul de sarcini a unor specificaţii tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabricaţie sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.
Art. 40 conţine una dintre modificările aduse OUG nr. 34/2006 prin OUG nr. 19/2009 şi se referă la modalitatea de furnizare a documentaţiei de atribuire operatorilor economici. Astfel, Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura obţinerea documentaţiei de atribuire de către orice operator economic prin asigurarea accesului direct, nerestricţionat şi deplin, prin mijloace electronice, la conţinutul documentaţiei de atribuire.
Prin excepţie de la dispoziţiile alin 1, în situaţia în care ataşarea documentaţiei de atribuire în SEAP nu este posibilă din motive tehnice, autoritatea contractantă are obligaţia de a pune la dispoziţia oricărui operator economic care a înaintat o solicitare în acest sens sau, după caz, căruia i s-a transmis o invitaţie de participare a unui exemplar din documentaţia de atribuire, pe suport de hârtie ori pe suport magnetic. În acest caz, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura obţinerea gratuită a documentaţiei de atribuire pentru orice operator economic care o ridică direct de la sediul autorităţii contractante sau de la altă adresă indicată de acesta. În cazul în care documentaţia este transmisă prin poştă, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita operatorilor economici care vor să beneficieze de această facilitate o plată care nu trebuie să depăşească costul aferent transmiterii documentaţiei respective.
SECŢIUNEA IV – Reguli de participare la procedura de atribuire;
Sunt redate în această secţiune posibilităţile de participare a operatorilor economici la procedura de atribuire, nefiind enunţată vreo obligaţi de respectat de către autoritatea contractantă.
În schimb, sunt redate o serie de drepturi pe care autoritatea contractantă le poate exercita în această etapă, şi anume:
- dreptul de a impune ca participarea la procedura de atribuire să fie permisă numai unor ateliere protejate sau acelor ofertanţi care se angajează să îndeplinească contractul în contextul unor programe de angajare protejată;
- dreptul de a solicita operatorilor economici ca asocierea să fie legalizată în cazul în care oferta comună este declarată câştigătoare, dacă o astfel de măsură reprezintă o condiţie necesară pentru buna îndeplinire a contractului.
SECŢIUNEA V – Reguli de publicitate;
Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura transparenţa atribuirii contractelor de achiziţie publică şi încheierii acordurilor-cadru prin publicarea, în conformitate cu prevederile OUG. Nr. 34 a anunţurilor de intenţie, de participare şi de atribuire. În cazul contractelor a căror valoare estimată este mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin 2, autoritatea contractantă are obligaţia de a include în anunţurile de mai sus cel puţin informaţiile cuprinse în anexa 3A a OUG nr. 34 şi, dacă este necesar, alte informaţii considerate utile de către autoritatea contractantă, prin utilizarea formularelor standard adoptate de Comisia Europeană.
Art. 55 alin.2 se referă la contracte/ acorduri-cadru de furnizare sau de servicii a căror valoare este mai mare decât echivalentul în lei a 125000 euro pentru autorităţile contractante menţionate în art. 8 lit. a)-c), sau peste 400.000 de euro pentru autorităţile contractante menţionate la art. 8 d) şi e), precum şi la contracte/ acorduri-cadru de lucrări cu valoare mai mare decât echivalentul în lei a 5 milioane euro.
Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţurile de la art. 47 alin(1) către operatorul SEAP, utilizând în acest sens numai mijloace electronice.
Cu privire la anunţul de intenţie, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare acest anunţ atunci când urmăreşte să beneficieze de reducerea perioadei cuprinse între data transmiterii anunţului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al UE şi data limită de depunere a ofertelor, în cadrul licitaţiei deschise sau al licitaţiei restrânse şi dacă:
a) valoarea totală estimată a contractelor/acordurilor-cadru, care urmează să fie atribuite/încheiate în următoarele 12 luni pentru achiziţionarea de produse din aceeaşi grupă CPV, este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 750.000 euro
b) valoarea totală estimată a contractelor/acordurilor cadru, care urmează să fie atribuite/încheiate în următoarele 12 luni pentru achiziţionarea de servicii care sunt din aceeaşi categorie din punct de vedere a modului de grupare din anexa 2A, este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 750.000 euro;
c) valoarea estimată a contractelor/acordurilor-cadru de lucrări, care urmează să fie atribuite/încheiate în următoarele 12 luni este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro.
Publicarea anunţurilor de intenţie nu creează autorităţii contractante obligaţia de a efectua respectiva achiziţie publică.
În cazurile enunţate mai sus, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţul de intenţie cât mai curând posibil după data începerii anului bugetar.
Cu privire la anunţul de participare, autoritatea contractantă are obligaţia de a-l transmite spre publicare atunci când:
a) iniţiază procedura de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, dialog competitiv sau negociere, cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică sau pentru încheierea acordului-cadru;
b) lansează un sistem dinamic de achiziţie;
c) iniţiază procesul de atribuire a unui contract de achiziţie publică printr-un sistem dinamic de achiziţii, în acest caz publicându-se un anunţ simplificat.
d) Organizează un concurs de soluţii.
Anunţul de participare se publică în SEAP, în Monitorul Oficial partea a VI-a şi în JOUE. Publicarea în JOUE este obligatorie în următoarele cazuri:
a) valoarea totală estimată a contractelor/acordurilor-cadru, care urmează să fie atribuite/încheiate în următoarele 12 luni pentru achiziţionarea de produse din aceeaşi grupă CPV, este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 750.000 euro
b) valoarea totală estimată a contractelor/acordurilor cadru, care urmează să fie atribuite/încheiate în următoarele 12 luni pentru achiziţionarea de servicii care sunt din aceeaşi categorie din punct de vedere a modului de grupare din anexa 2A, este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 750.000 euro;
c) valoarea estimată a contractelor/acordurilor-cadru de lucrări, care urmează să fie atribuite/încheiate în următoarele 12 luni este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro.
Cu privire la anunţul de atribuire, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare acest anunţ în termen de cel mult 48 de zile după ce:
a) a finalizat procedura de atribuire prin atribuirea contractului de achiziţie publică sau încheierea acordului-cadru;
b) a finalizat un concurs de soluţii prin stabilirea concurentului câştigător;
c) a atribuit un contract de achiziţie publică printr-un sistem dinamic de achiziţii.
Anunţul de atribuire se publică în SEAP, în Monitorul Oficial şi în JOUE. Se respectă aceleaşi reguli privind obligativitatea publicării în JOUE, ca şi la anunţul de participare.
SECŢIUNEA VI – Reguli speciale de transparenţă aplicabile achiziţiei publice de servicii de publicitate
În cazul atribuirii contractelor de publicitate media, cu o valoare cumulată estimată, fără TVA, mai mare decât echivalentul în lei a 20.000 de euro, autoritatea contractantă are obligaţia de a publica un anunţ de participare şi un anunţ de intenţie, în sistemul informatic de utilitate publică disponibil pe internet, la o adresă dedicată, precum şi în propria pagină de internet. Această obligaţie nu exonerează autoritatea contractantă de respectarea prevederilor generale referitoare la regulile de publicitate prevăzute în secţiunea V.
Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în anunţul de participare criteriile de calificare şi selecţie şi, în situaţia în care criteriul de atribuire a contractului este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, algoritmul de calcul al punctajului; anunţul trebuie să fie însoţit de un referat de oportunitate prin care se justifică raţiunea achiziţiilor serviciilor de publicitate, precizându-se totodată impactul urmărit şi criteriile de măsurare a rezultatului obţinut.
În cel mult 120 de zile de la data finalizării contractului de servicii de publicitate, autoritatea contractantă are obligaţia de a publica în sistemul informatic menţionat mai sus un raport de evaluare a impactului achiziţiei serviciilor de publicitate.
Contractele de publicitate media trebuie să conţină în mod obligatoriu şi următoarele clauze specifice referitoare la obligaţia părţilor de a asigura, inclusiv pe parcursul îndeplinirii contractului, accesul publicului cel puţin la următoarele informaţii: destinatarii finali ai fondurilor de publicitate, criteriile de alocare a acestor fonduri, sumele alocate fiecărui beneficiar final şi termenele de îndeplinire a prevederilor contractuale.
Accesul publicului la informaţiile de mai sus se realizează prin grija autorităţii contractante care are obligaţia de a deţine informaţii actualizate cu privire la modul de îndeplinire a contractului.
În cazul contractelor de publicitate media este obligatorie menţionarea denumirii autorităţii/autorităţilor contractante în materialul publicitar.
SECŢIUNEA VII – Reguli de comunicare şi de transmitere a datelor;
Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea, prevăzute în OUG nr. 34 trebuie transmise în scris. Orice document scris trebuie să fie înregistrat în momentul transmiterii, respectiv în momentul primirii.
Comunicarea, transmiterea şi stocarea informaţiilor se realizează astfel încât să se asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor respective.
Documentele scrise pot fi transmise prin oricare din următoarele modalităţi:
- prin poştă,
- prin fax,
- prin mijloace electronice,
- prin orice combinaţie a celor de mai sus.
Autoritatea contractantă are dreptul de a impune, în documentaţia de atribuire , modalităţile de comunicare pe care intenţionează să le utilizeze pe parcursul aplicării procedurii.
Modalităţile de comunicare impuse de autoritatea contractantă trebuie să nu restricţioneze accesul operatorilor economici la procedura de atribuire.
Operatorul economic are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de atribuire prin oricare din modalităţile prevăzute la art. 60 alin1 sau prin telefon,, în acest din urmă caz operatorul economic având obligaţia să confirme solicitarea de participare în scris, cât mai curând posibil.
SECŢIUNEA VIII – Reguli de evitare a conflictului de interese
Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale;
Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentaţiei de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurenţa.
Persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor nu au dreptul de a fi candidat, ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire.
Nu au dreptul să fie implicaţi în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor următoarele persoane:
a) persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi sau subcontractanţi ori persoane care fac parte din consiliul de administraţie/ organul de conducere sau supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi sau subcontrantanţi;
b) soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi sau subcontrantanţi;
c) persoane despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor.
Contractantul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicării unei proceduri de atribuire, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea nulităţii contractului respectiv pentru cauză imorală.
5. Clauze obligatorii şi clauze specifice
În Ordinul nr. 155/2006, emis de ANRMAP, privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, erau prezentate la secţiunea de formulare modelele contractelor de furnizare, de servicii şi de lucrări. Indiferent de tipul de contract existau 8 clauze obligatorii pe care astfel de contracte trebuia să le conţină, după cum urmează:
- obiectul principal al contractului;
- preţul contractului;
- durata contractului;
- executarea contractului, cu precizarea datei de la care începe aceasta;
- documentele contractului;
- obligaţiile principale ale furnizorului/prestatorului/ executantului;
- obligaţiile principale ale achizitorului;
- sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor.
În plus, la contractele de lucrări apărea clauza obligatorie denumită „protecţia patrimoniului cultural naţional”.
Urmau apoi o serie de clauze specifice, dintre care o parte le regăsim indiferent de tipul contractului, iar o parte sunt specifice fiecăruia dintre cele trei tipuri de contracte.
Clauzele specifice care se regăsesc la toate cele trei tipuri de contracte sunt:
- garanţia de bună execuţie a contractului;
- ajustarea preţului contractului;
- modalităţi de plată;
- amendamente;
- subcontractanţi;
- Intârzieri în îndeplinirea contractului;
- Cesiunea;
- Forţa majoră;
- Soluţionarea litigiilor;
- Limba care guvernează contractul;
- Comunicări;
- Legea aplicabilă contractului.
Se specifică data încheierii şi numărul de exemplare originale.
La contractul de furnizare trebuie să includem în plus următoarele clauze specifice:
- Recepţie, inspecţii şi teste;
- Ambalare şi marcare;
- Livrarea şi documentele care însoţesc produsele;
- Asigurări;
- Servicii
- Perioada de garanţie acordată produselor.
La contractul de servicii vom include următoarele clauze specifice suplimentar faţă de cele enunţate mai sus:
- Alte responsabilităţi ale prestatorului;
- Recepţie şi verificări;
- Începere, finalizare, întârzieri, sistare.
La contractul de lucrări vor fi inserate suplimentar următoarele clauze specifice:
- Inceperea şi execuţia lucrărilor;
- Întârzierea şi sistarea lucrărilor;
- Finalizarea lucrărilor;
- Perioada de garanţie acordată lucrărilor.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentati aici: